Raporty bieżące

Udzielenie poręczenia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta

Raport bieżący nr: 15/2010

Data: 16 kwietnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. informuje, że w związku z zawarciem przez PTI Sp. z o.o. (spółkę zależną emitenta) umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w raporcie nr 13/2010, emitent w dniu 15 kwietnia 2010 r. udzielił Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna (Sprzedającemu we wskazanej wyżej umowie) poręczenia wykonania przez PTI Sp. z o.o. zobowiązań do zapłaty części ceny sprzedaży.

Poręczenie zostało udzielone w sumie do kwoty 6.100.000,00 zł na czas do dnia 31 grudnia 2011 r.

W umowie poręczenia nie przewidziano żadnego wynagrodzenia dla emitenta.


Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu