Raporty bieżące

Udzielenie przez emitenta poręczenia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta.

Raport bieżący nr: 25/2007

Data: 1 czerwca 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że emitent w dniu 31 maja 2007 r. udzielił poręczenia za zobowiązania Connex Sp. z o.o., spółki zależnej emitenta, wynikające z umowy zawartej w dniu 12 lutego 2007 r. z Dangaard Telecom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Wierzyciel), dotyczącej sprzedaży i dostawy produktów. Poręczenie dotyczy zobowiązań Connex Sp. z o.o. wobec Wierzyciela do łącznej wysokości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).
Poręczenie dotyczy wysyłek towarów dokonanych do dnia 31 maja 2008 r.
Wierzyciel jest partnerem logistycznym wskazanym przez P4 Sp. z o.o. Udzielenie poręczenia stanowiło warunek przyznania Connex Sp. z o.o. przez P4 Sp. z o.o. – operatora sieci Play, limitu kredytowego, co z kolei zostało wskazane jako warunek podjęcia współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 29 maja 2007 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu