Raporty bieżące

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących warunków nabycia 56,60 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Loyalty Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr: 3/2024

Data: 28 marca 2024

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w sprawie rozpoczęcia w dniu 7 lutego 2024 r. negocjacji dotyczących warunków nabycia 56,60 % udziałów w kapitale zakładowym Loyalty Point Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Loyalty Point”) z Panem Przemysławem Orłowskim oraz Precordią Fundacją Rodzinną („Sprzedającymi”), udziałowcami Loyalty Point („Informacja Poufna”).

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podanie Informacji Poufnej do publicznej informacji zostało opóźnione w dniu 7 lutego 2024 roku.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2024 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących warunków nabycia 56,60 % udziałów w kapitale zakładowym Loyalty Point ze Sprzedającymi, będącymi udziałowcami Loyalty Point. Rozpoczęcie negocjacji jest wynikiem złożenia przez Spółkę oferty nabycia 56,60 % udziałów Loyalty Point.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że nie podjął żadnych wiążących decyzji co do realizacji proponowanej transakcji, a wynik negocjacji prowadzonych w tej sprawie jest niepewny.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej

W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniło w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. („Wytyczne ESMA”)

Zdaniem Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, ponieważ natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powyższej Informacji Poufnej na temat rozpoczęcia negocjacji na zasadach wyłączności mogłoby negatywnie wpłynąć na proces rozpoczętych negocjacji. Ponadto, natychmiastowe upublicznienie Informacji Poufnej mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną biorąc pod uwagę wczesny etap procesu negocjacji przy jednoczesnym braku wypracowania przez Strony uzgodnionych warunków umowy sprzedaży.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną i inwestorów co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków transakcji oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji.

Zarząd Spółki zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez zastosowanie wdrożonych na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrznych procedur obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Informacja Poufna została opóźniona na okres trwania negocjacji, do dnia 31 marca 2024.

Informacja o ewentualnym pozytywnym zakończeniu negocjacji i przystąpieniu do realizacji transakcji zostanie przekazana przez Zarząd Spółki w odrębnym raporcie bieżącym, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Robert Krasowski – Członek Zarządu

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu