Raporty bieżące

Umowy związane z finansowaniem Grupy OEX

Raport bieżący nr: 25/2022

Data: 23 sierpnia 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 28 października 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku, Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. OEX S.A. (dalej „Emitent”) i jego spółki zależne oraz Santander Bank Polska S.A. i Santander Factoring Sp. z o.o. zakończyli proces kompleksowej zmiany dotychczasowej struktury finansowania spółek Grupy OEX, poprzez zawarcie, rozwiązanie oraz zmiany szeregu umów opisanych we wspomnianych powyżej raportach bieżących.

W wyniku przeprowadzonych zmian Emitent przestał być stroną jakiejkolwiek umowy kredytowej, jak również wygasły dotychczas ustanowione zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych Emitenta, zastawy finansowe na rachunkach bankowych Emitenta i spółek zależnych Emitenta oraz umowy przystąpienia do długu zawarte przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta. Jednocześnie, wobec przeprowadzonych zmian, Emitent udzielił poręczenia za zobowiązania dwóch spółek z jego grupy kapitałowej.

W odniesieniu do umowy o Multilinię z dnia 28 października 2020 roku, zmiana polegała na rozwiązaniu dotychczasowej umowy, której stroną był Emitent i jego spółki zależne oraz podpisaniu w jej miejsce umów bilateralnych pomiędzy poszczególnymi spółkami zależnymi Emitenta i Santander Bank Polska S.A. Wraz z rozwiązaniem umowy o Multilinię z dnia 28 października 2020 roku wygasły ustanowione na jej podstawie zabezpieczenia, w tym w szczególności zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych Emitenta, zastawy finansowe na rachunkach bankowych Emitenta i spółek zależnych oraz wygasła solidarna odpowiedzialność Emitenta oraz jego spółek zależnych.

Wysokość limitów kredytów w rachunku bieżącym oraz gwarancji udzielonych przez Santander Bank Polska S.A. poszczególnym spółkom zależnym Emitenta na podstawie umów bilateralnych nie uległa istotnym zmianom w stosunku do wysokości limitów przyznanych uprzednio spółkom zależnym Emitenta na podstawie umowy o Multilinię z dnia 28 października 2020 roku.

W odniesieniu do umów o kredyty inwestycyjne z dnia 28 października 2020 roku, nastąpiło zawarcie nowych umów, a dotąd obowiązujące umowy uległy rozwiązaniu. Nowe umowy w zakresie kwot udzielonych kredytów oraz harmonogramów spłaty są tożsame z umowami z dnia 28 października 2020 roku, natomiast zmianie uległy zabezpieczenia spłaty ww. kredytów. W szczególności, wygasły ustanowione uprzednio zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych Emitenta, zastawy finansowe na rachunkach bankowych Emitenta i spółek zależnych Emitenta oraz umowy przystąpienia do długu zawarte przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta.

W odniesieniu do zmiany umów faktoringowych, spółki zależne Emitenta oraz Santander Factoring Sp. z o.o. przedłużyły okres obowiązywania limitów dla faktorantów. Dodatkowo w stosunku do jednej z ww. umów faktoringowych, poza przedłużeniem okresu obowiązywania limitu, zmianie uległy zabezpieczenia spłaty należności, tj. wygasły ustanowione uprzednio zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych Emitenta, zastawy finansowe na rachunkach bankowych Emitenta oraz umowy przystąpienia do długu zawarte przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta.

W przypadku trzech nowo zawartych umów kredytowych i jednej umowy faktoringowej Emitent udzielił poręczeń za zobowiązania spółek zależnych. Udzielone poręczenia dotyczą umów zawartych przez dwie spółki zależne Emitenta – OEX E-Business Sp. z o.o., do łącznej kwoty 40 000 000,00 PLN oraz Pro People Sp. z o.o., do kwoty 675 000,00 PLN. Dodatkowo Tell Sp. z o. o., spółka z grupy kapitałowej Emitenta, udzieliła poręczeń za zobowiązania OEX E-Business Sp. z o.o., do kwoty 9 000 000,00 PLN.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Krasowski – Członek Zarządu

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu