Raporty bieżące

Umowy związane z finansowaniem Grupy OEX

Raport bieżący nr: 28/2020

Data: 28 października 2020

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2020 r., Emitent oraz spółki: Tell Sp. z o.o., Europhone Sp. z o.o., PTI Sp. z o.o., OEX Cursor S.A., MerService Sp. z o.o., Pro People Sp. z o.o., OEX E-Business Sp. z o.o., OEX24 Sp. z o.o. i Voice Contact Center Sp. z o.o., będące spółkami zależnymi Emitenta (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”), zawarły umowę kredytową o Multilinię (dalej: „Umowa Kredytowa”) z Santander Bank Polska S.A. (dalej: „Kredytodawca”), a wybrane spółki zawarły również z Kredytodawcą umowy o kredyt inwestycyjny oraz zawarły nowe, bądź przedłużyły okres obowiązywania istniejących umów faktoringowych z Santander Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Faktor”). Kredytobiorcy zawarli także, bądź zobowiązali się do zawarcia, umów i podpisania dokumentów dodatkowych wynikających z powyższych umów, w szczególności związanych z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń. Powyższe umowy zostały zawarte w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Kredytobiorców.

 

W związku z zawarciem powyższych umów i podpisaniem wspomnianych wyżej dokumentów wygasną zobowiązania Kredytobiorców z tytułu umowy kredytowej, umów faktoringowych oraz związanych z nimi umów dodatkowych, zawartych w dniu 14.12.2017 roku (wraz z późniejszymi zmianami) pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi oraz Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. i ING Commercial Finance Polska S.A.

 

Na podstawie zawartych w dniu dzisiejszym umów Kredytodawca i Faktor zobowiązali się do udzielenia Kredytobiorcom finansowania w łącznej kwocie do 81.747.094 PLN w postaci:

(i) kredytów w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do łącznej kwoty 41.300.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców; kredyty w rachunku bieżącym zostały udzielone na okres 1 roku, a gwarancje bankowe maksymalnie na okres 2 lat;

(ii) kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 19.947.094,12 PLN na rzecz Emitenta, OEX E-Business Sp. z o.o., Europhone Sp. z o.o. i PTI Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia oraz finansowanie dodatkowych wydatków inwestycyjnych tych Kredytobiorców; kredyty zostały udzielone na okres od 1 roku do 5 lat i będą spłacane w ratach miesięcznych lub kwartalnych;

 

(iii) faktoringu w łącznej kwocie do 20.500.000 PLN na rzecz OEX Cursor S.A., OEX E-Business Sp. z o.o. oraz MerService Sp. z o.o.

 

Zgodnie z Umową Kredytową, umowami o kredyt inwestycyjny oraz umowami faktoringowymi wysokość oprocentowania stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1M oraz odpowiednich marż Kredytodawców, których wysokość, zdaniem Emitenta, nie odbiega od obecnie obowiązujących warunków finansowania dostępnych na rynku finansowym.

Wysokość marży w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych może zmieniać się w zależności od poziomu zadłużenia mierzonego wskaźnikiem skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej OEX („Wskaźnik Zadłużenia”). Jednocześnie Wskaźnik Zadłużenia nie może pod rygorem naruszenia Umowy Kredytowej przekroczyć wartości 3,0, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie Kredytowej.

Dodatkowo Wskaźnik Długu oraz brak naruszenia warunków Umowy Kredytowej mają wpływ na możliwość oraz maksymalną wartość możliwych do wypłaty przez Emitenta dywidend. W przypadku gdy wartość Wskaźnika Długu będzie niższa niż 2,0 dopuszczalna wartość wypłacanej przez Emitenta dywidendy, bez naruszenia warunków Umowy Kredytowej, stanowi 100% skonsolidowanego zysku  netto. W przypadku gdy wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie wyższa niż 2,0 lecz nie większa niż 3,0 wartość wypłacanej przez Emitenta dywidendy nie może, bez naruszenia Warunków Umowy Kredytowej, przekroczyć 80% skonsolidowanego zysku netto. W przypadku natomiast gdy wartość Wskaźnika Zadłużenia będzie wyższa niż 3,0 wypłata dywidendy przez Emitenta nie będzie możliwa bez naruszenia warunków Umowy Kredytowej.

Umowa Kredytowa, umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy faktoringowe przewidują zabezpieczenia w postaci zastawów na udziałach i akcjach spółek zależnych Emitenta będących Kredytobiorcami, zastawów na rachunkach bankowych Kredytobiorców oraz cesję praw z wybranych polis ubezpieczeniowych. Dodatkowo Kredytobiorcy złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego na rzecz Kredytodawcy lub odpowiednio Faktora oraz zawarli umowy o przystąpieniu do długu mające na celu ustanowienie solidarnej odpowiedzialności Kredytobiorców.

Pozostałe warunki zawartych umów nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu