Raporty bieżące

Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowego (earn–out) wynikającego z umowy sprzedaży akcji Divante S.A.

Raport bieżący nr: 23/2022

Data: 7 czerwca 2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:                                                                                                                        

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2021, nr 2/2022 oraz nr 13/2022, Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 roku została ostatecznie potwierdzona wysokość dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) płatnego na podstawie zawartej w dniu 17 stycznia 2022 roku przez Spółkę oraz pozostałych akcjonariuszy spółki Divante S.A. („Divante”) z Sappho Zweiundzwanzigste Holding GmbH z siedzibą w Linzu („Sappho”) przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym Divante („Umowa”).

Zgodnie z Umową, Spółce oraz pozostałym akcjonariuszom Divante przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (earn-out), płatne w odpowiedniej proporcji do sprzedawanych akcji w kapitale zakładowym Divante, w przypadku przekroczenia przez Divante w roku kalendarzowym 2021 określonego poziomu znormalizowanego zysku EBITDA. Na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego Divante strony Umowy potwierdziły, że wysokość wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) należnego Spółce oraz pozostałym akcjonariuszom spółki Divante wynosi łącznie 72.011.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy złotych), z czego kwota dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) należna Spółce wynosi 36.747.213,30 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście złotych i trzydzieści groszy). Kwota dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) płatna będzie na rzecz Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Divante nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Po uwzględnieniu należnego wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) całkowita cena za pakiet 100% akcji Divante, należna Spółce oraz pozostałym akcjonariuszom spółki Divante, wyniesie 251.293.990,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Za sprzedany pakiet 51,03% akcji w kapitale zakładowym Divante Spółka otrzymała już kwotę 91.488.109,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy). Tym samym, po uwzględnieniu należnego Spółce wynagrodzenia dodatkowego (earn-out), całkowita cena za ten pakiet wyniesie 128.235.323,10 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote i dziesięć groszy).

Płatność wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) na rzecz Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy spółki Divante w wysokości wskazanej powyżej stanowić będzie ostatnią płatność przewidzianą przez strony Umowy tytułem rozliczenia płatności ceny za 100% akcji Divante.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu