Raporty bieżące

Ustanowienie przez Emitenta zabezpieczenia w formie poręczenia z tytułu zawarcia Umowy o Multilinię pomiędzy Santander Bank Polska S.A., a spółką zależną Emitenta.

Raport bieżący nr: 15/2024

Data: 7 maja 2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Data: 7 maja 2024

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 maja 2024 r., Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”) Umowę poręczenia, na podstawie której Emitent udzielił na rzecz Banku zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań spółki zależnej Emitenta, tj. Loyalty Point Sp. z o. o., oraz jej spółek zależnych – LVL Up Media Sp. z o. o. oraz Bluecloud Interactive Sp. z o. o., wynikających z Umowy kredytowej o Multilinię zawartej pomiędzy tymi spółkami a Bankiem w dniu 7 maja 2024 r., do łącznej kwoty 10.125.000,00 PLN. Wartość poręczenia stanowi 150% przyznanych spółkom limitów kredytów w rachunku bieżącym oraz gwarancji. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Emitent informuje także, iż zabezpieczeniem spłaty zobowiązań jest również złożone przez niego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zabezpieczenie będzie obowiązywało do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wobec Banku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu