Raporty bieżące

Ustanowienie przez Emitenta zabezpieczenia w formie przystąpienia do długu z tytułu Umowy Faktoringu zawartej pomiędzy Santander Factoring Sp. z o.o., a spółką zależną Emitenta.

Raport bieżący nr: 46/2021

Data: 7 grudnia 2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 28 października 2020 Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia 2021 r., Emitent powziął informację o podpisaniu przez Santander Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Faktor”) z Emitentem Umowy przystąpienia do Długu, na podstawie której Emitent udzielił na rzecz Faktora zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań OEX Cursor S.A., będącej spółką zależną Emitenta, wynikających z Umowy faktoringowej zawartej pomiędzy spółką OEX Cursor S.A. a Faktorem, do kwoty 5.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie będzie obowiązywało do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wobec Faktora.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu