Raporty bieżące

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr: 23/2009

Data: 5 czerwca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2009 r. emitent powziął wiadomość o ustanowieniu w dniu 1 czerwca 2009 r. zastawu rejestrowego na wszystkich należących do emitenta udziałach Impol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zastaw został ustanowiony na 1000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Impol Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach rachunkowych emitenta to 9.000.000 zł. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia kredytu w kwocie 6.000.000 zł udzielonego przez Alior Bank S.A., najwyższa suma zabezpieczenia ustalona w umowie zastawniczej to 12.000.000 zł.

Udziały w Impol Sp. z o.o. stanowią długoterminową lokatę kapitałową emitenta.

Kryterium uznania udziałów, na których ustanowiono zastaw za aktywa o znacznej wartości stanowi ich wartość wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu