Raporty bieżące

Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 10/2015

Data: 2 marca 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. powziął wiadomość o wysłaniu przez zarząd Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 26 lutego 2015 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z możliwością zawarcia układu.

TELL S.A posiada 30% udziałów w Toys4Boys.pl Sp. z o.o., wartość tych udziałów w księgach rachunkowych emitenta to 1.287.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych).

Sprawozdania finansowe Toys4Boys.pl Sp. z o.o. nigdy nie były istotne z punktu widzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej emitenta, decyzją Zarządu TELL S.A. spółki tej nigdy nie obejmowano konsolidacją.

Między Toys4Boys.pl Sp. z o.o. a emitentem nie ma żadnych wzajemnych transakcji, należności, rozliczeń, w tym z tytułu pożyczek. TELL S.A. nie poręczała również żadnych zobowiązań Toys4Boys.pl Sp. z o.o.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu