Raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 17/2011

Data: 23 maja 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z zgodnie z §5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 23 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy pl. Wiosny Ludów 2, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Emitent korzystał już wcześniej z usług Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.) przy badaniu sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 i opracowaniu części finansowej prospektu emisyjnego w 2005 r., aktualnie emitent związany jest z wybranym podmiotem umową o świadczenie usług doradztwa podatkowego.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z §18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki oraz §3 ust.1 pkt.5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu