Raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 13/2008

Data: 28 maja 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 27 maja 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Emitent korzystał już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. przy przeglądzie półrocznego oraz przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z §18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki oraz §3 ust.1 pkt.5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu