Raporty bieżące

Wygaśnięcie umowy przystąpienia przez Emitenta do długu z tytułu umowy faktoringu zawartej pomiędzy Santander Factoring Sp. z o.o., a spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr: 4/2022

Data: 3 lutego 2022

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., w którym Emitent informował o podpisaniu przez Santander Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Faktor”) z Emitentem umowy przystąpienia do długu, na podstawie której Emitent udzielił na rzecz Faktora zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań OEX Cursor S.A. (spółka zależna Emitenta), wynikających z umowy faktoringowej zawartej pomiędzy spółką OEX Cursor S.A. a Faktorem, do kwoty 5.000.000,00 PLN, i które to zabezpieczenie obowiązywało do czasu całkowitej spłaty zobowiązań wobec Faktora, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 lutego 2022 r., został zawiadomiony przez Faktora, że w związku ze spłatą przez OEX Cursor S.A. wszelkich zobowiązań z tytułu umowy faktoringowej, wygasła umowa przystąpienia do długu.

W efekcie, Emitent nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z ww. umowy przystąpienia do długu.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu