Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2021 r.

Raport bieżący nr: 52/2021

Data: 21 grudnia 2021

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2021 r. (dalej „NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu