Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Raport bieżący nr: 8/2023

Data: 7 kwietnia 2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2023 r. (dalej „NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu