Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 1 października 2012 r.

Raport bieżący nr: 37/2012

Data: 2 października 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz.1439 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 1 października 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu