Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 października 2008 r.

Raport bieżący nr: 39/2008

Data: 14 października 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianą) Zarząd TELL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 października 2008 r..

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu