Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr: 16/2020

Data: 25 sierpnia 2020

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2020 r. (dalej „ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu