Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Raport bieżący nr: 7/2008

Data: 25 kwietnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Fortecznej 19 A.
Treść raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl. W przypadku korygowanych raportów okresowych na stronie internetowej opublikowane są wersje raportów uwzględniające dokonane korekty.

Raporty bieżące przekazane w 2007 r.:

Raport bieżący nr 1/2007, 03-01-2007
Nabycie znacznego pakietu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 2/2007, 03-01-2007
Zbycie znacznego pakietu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 3/2007, 08-01-2007
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr 4/2007, 30-01-2007
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.

Raport bieżący nr 5/2007, 01-02-2007
Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 6/2007, 02-02-2007
Emisja akcji.

Raport bieżący nr 7/2007, 06-02-2007
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.

Raport bieżący nr 8/2007, 19-02-2009
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 roku.

Raport bieżący nr 9/2007, 22-02-2007
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 10/2007, 26-02-2007
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr 11/2007, 26-02-2007
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr 12/2007, 26-02-2007
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr 13/2007, 02-03-2007
Rejestracja podwyższenia kapitału.

Raport bieżący nr 14/2007, 08-03-2007
Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr 15/2007, 08-03-2007
Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr 16/2007, 23-04-2007
Deklaracja wstrzymania wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 17/2007, 23-04-2007
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 18/2007, 25-04-2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 19/2007, 22-05-2007
Deklaracja wstrzymania wypłat dywidendy.

Raport bieżący nr 20/2007, 24-05-2007
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 28/2005, 24-05-2007
Korekta raportu bieżącego nr 28/2005 z dnia 7 października 2005 roku – Informacja o nabyciu akcji z emisji akcji serii B przez osobę zarządzającą.

Raport bieżący nr 21/2007, 24-05-2007
Korekta raportu rocznego za 2006 rok.

Raport bieżący nr 22/2007, 24-05-2007
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok.

Raport bieżący nr 23/2007, 24-05-2007
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2007 roku.

Raport bieżący nr 24/2007, 29-05-2007
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 25/2007, 01-06-2007
Udzielenie przez emitenta poręczenia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta.

Raport bieżący nr 26/2007, 12-06-2007
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 27/2007, 12-06-2007
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 28/2007, 14-06-2007
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 11 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 29/2007, 03-07-2007
Wniosek o zatwierdzenie prospektu.

Raport bieżący nr 30/2007, 27-07-2007
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r.

Raport bieżący nr 31/2007, 27-07-2007
Wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu giełdowego.

Raport bieżący nr 32/2007, 10-08-2007
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 33/2007, 21-08-2007
Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr 34/2007, 30-08-2007
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 35/2007, 13-09-2007
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 36/2007, 21-09-2007
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007 r.

Raport bieżący nr 37/2007, 24-09-2007
Zatwierdzenie prospektu.

Raport bieżący nr 38/2007, 26-09-2007
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 39/2007, 11-10-2007
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport bieżący nr 40/2007, 18-10-2007
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

Raport bieżący nr 41/2007, 19-10-2007
Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji.

Raport bieżący nr 42/2007, 16-11-2007
Zmiana kwoty poręczenia.

Raporty okresowe przekazane w 2007 r.:

Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV/2006 (opublikowany w dniu 16 lutego 2007 r., następnie skorygowany w dniu 19 lutego 2007 r.)

Raport roczny R 2006 (opublikowany w dniu 23 kwietnia 2007 r., następnie skorygowany w dniu 24 maja 2007 r.)

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (opublikowany w dniu 23 kwietnia 2007 r., następnie skorygowany w dniu 24 maja 2007 r.)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2007 (opublikowany w dniu 15 maja 2007 r., następnie skorygowany w dniu 24 maja 2007 r.)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr II/2007 (opublikowany w dniu 1 sierpnia 2007 r.)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007 (opublikowany w dniu 24 września 2007 r.)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2007 (opublikowany w dniu 14 listopada 2007 r.)


Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu