Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raport bieżący nr: 8/2010

Data: 22 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Oryginały wszystkich raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy
ul. Fortecznej 19 A.

Treść raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl.
W przypadku korygowanych raportów okresowych na stronie internetowej opublikowane są wersje raportów uwzględniające dokonane korekty.

Raporty bieżące przekazane w 2009 r.:

Raport 1/2009, 2009-01-23
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 2/2009, 2009-01-30
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

Raport 3/2009, 2009-02-06
Rejestracja zmian statutu związanych z odstąpieniem od wprowadzenia programu opcji.

Raport 50/2008, 2009-02-13
Korekta raportu bieżącego nr 50/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku – Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport 53/2008, 2009-02-13
Korekta raportu bieżącego nr 53/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku – Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport 4/2009, 2009-02-23
Wybór biegłego rewidenta.

Raport 5/2009, 2009-02-26
Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport 6/2009, 2009-03-03
Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez emitenta znaczącej umowy. Zawarcie umów przenoszących własność udziałów.

Raport 7/2009, 2009-03-12
Zamiar przekroczenia 25% średniej dziennej wielkości obrotów przy nabywaniu akcji własnych.

Raport 8/2009, 2009-03-13
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport 9/2009, 2009-03-13
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 10/2009, 2009-03-16
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku – zmiana.

Raport 11/2009, 2009-03-20
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 12/2009, 2009-04-06
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 13/2009, 2009-04-06
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 6 kwietnia 2009 r.

Raport 14/2009, 2009-04-10
Spełnienie się warunków dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy.

Raport 15/2009, 2009-04-15
Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Raport 16/2009, 2009-04-15
Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport 17/2009, 2009-04-15
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport 18/2009, 2009-04-22
Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji.

Raport 19/2009, 2009-04-30
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Raport 20/2009, 2009-05-12
Powołanie Członków Zarządu i rezygnacja Prezesa Zarządu.

Raport 21/2009, 2009-05-12
Wybór biegłego rewidenta.

Raport 22/2009, 2009-06-05
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 23/2009, 2009-06-05
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

Raport 24/2009, 2009-06-17
Deklaracja wypłaty dywidendy.

Raport 25/2009, 2009-06-17
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 26/2009, 2009-06-17
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

Raport 27/2009, 2009-06-19
Deklaracja wypłaty dywidendy.

Raport 28/2009, 2009-06-30
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 29/2009, 2009-06-30
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2009 r.

Raport 30/2009, 2009-07-01
Wypłata dywidendy.

Raport 31/2009, 2009-08-11
Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji.

Raport 32/2009, 2009-08-14
Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji.

Raport 33/2009, 2009-08-17
Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji.

Raport 34/2009, 2009-08-19
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 35/2009, 2009-08-19
Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji.

Raport 36/2009, 2009-08-28
Informacja o transakcjach – znaczne pakiety akcji.

Raport 37/2009, 2009-09-04
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 roku.

Raport 38/2009, 2009-09-16
Powołanie Prezesa Zarządu.

Raport 39/2009, 2009-09-17
Zmiana praw z papierów wartościowych.

Raport 40/2009, 2009-09-23
Znaczne pakiety akcji.

Raport 41/2009, 2009-10-07
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport 42/2009, 2009-10-21
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

Raport 43/2009, 2009-10-22
Znaczne pakiety akcji – korekta.

Raport 44/2009, 2009-10-27
Asymilacja akcji.

Raport 45/2009, 2009-11-12
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta.

Raport 46/2009, 2009-11-13
Znaczne pakiety akcji.

Raport 47/2009, 2009-12-29
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną.

Raporty okresowe przekazane w 2009 r.:

2009- 02-16 Raport IV/2008
Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV/2008

2009-04-30 Raport roczny 2008
Raport roczny R 2008

2009-04-30 Skonsolidowany raport roczny 2008
Skonsolidowany raport roczny RS 2008

2009-05-15 Raport I/2009
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2009

2009-08-31 Raport I półrocze/2009
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009

2009- 11-16 Raport III/2009
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2009


Podstawa prawna: Art.65 ust.1 ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu