Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Raport bieżący nr: 5/2011

Data: 21 marca 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Oryginały wszystkich raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy
ul. Fortecznej 19 A.

Treść raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl.
W przypadku korygowanych raportów okresowych na stronie internetowej publikowane są wersje raportów uwzględniające dokonane korekty.

Raporty bieżące przekazane w 2010 r.:

Raport 1/2010, 2010-01-07
Decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wobec CONNEX Sp. z o.o.

Raport 2/2010, 2010-01-26
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Raport 3/2010, 2010-01-27
Wypowiedzenie umów łączących CONNEX Sp. z o.o. z P4 Sp. z o.o.

Raport 4/2010, 2010-03-02
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez CONNEX Sp. z o.o.

Raport 5/2010, 2010-03-10
Szacunkowe wyniki za 2009 rok.

Raport 6/2010, 2010-03-10
List intencyjny podpisany przez spółkę zależną – przedłużenie terminu negocjacji.

Raport 7/2010, 2010-03-15
Znaczne pakiety akcji

Raport 8/2010, 2010-03-22
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raport 9/2010, 2010-03-30
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport 10/2010, 2010-03-30
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 11/2010, 2010-03-30
Deklaracja wypłaty dywidendy.

Raport 12/2010, 2010-03-31
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną emitenta.

Raport 13/2010, 2010-04-09
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta.

Raport 14/2010, 2010-04-15
Korekta raportu rocznego za 2009 rok.

Raport 15/2010, 2010-04-16
Udzielenie poręczenia o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta.

Raport 16/2010, 2010-04-16
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Raport 17/2010, 2010-04-27
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 18/2010, 2010-04-27
Wypłata dywidendy

Raport 19/2010, 2010-04-27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2010 r.

Raport 20/2010, 2010-05-14
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości CONNEX Sp. z o.o.

Raport 21/2010, 2010-05-19
Wybór biegłego rewidenta

Raport 22/2010, 2010-06-01
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną emitenta.

Raport 23/2010, 2010-06-17
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 24/2010, 2010-06-23
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 25/2010, 2010-06-24
Zmiana statutu, umorzenie akcji.

Raport 26/2010, 2010-06-30
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 27/2010, 2010-07-26
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 28/2010, 2010-08-18
Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie CONNEX Sp. z o.o.

Raport 29/2010, 2010-10-29
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 30/2010, 2010-12-17
Znaczne pakiety akcji

Raport 31/2010, 2010-12-17
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 32/2010, 2010-12-28
Wypłata zaliczek na poczet dywidendy przez spółki zależne emitenta.

Raport 33/2010, 2010-12-29
Rozwiązanie umowy poręczenia.

Raporty okresowe przekazane w 2010 r.:

2010-03-22 Raport roczny 2009
Raport roczny R 2009

2010-03-22 Skonsolidowany raport roczny 2009
Skonsolidowany raport roczny RS 2009

2010- 05-17 Raport I/2010
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2010

2010-08-30 Raport I półrocze/2010
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

2010-11-15 Raport III/2010
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2010


Podstawa prawna: Art.65 ust.1 ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu