Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Raport bieżący nr: 12/2012

Data: 20 marca 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

Oryginały wszystkich raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy
ul. Fortecznej 19 A.

Treść raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl.
W przypadku korygowanych raportów okresowych na stronie internetowej publikowane są wersje raportów uwzględniające dokonane korekty.

Raporty bieżące przekazane w 2011 r.:

Raport 1/2011, 2011-01-17
Wypowiedzenie umów agencyjnych.

Raport 2/2011, 2011-01-24
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Raport 3/2011, 2011-02-25
Zawarcie znaczącej umowy.

Raport 4/2011, 2011-03-16
Zawarcie umowy inwestycyjnej.

Raport 5/2011, 2011-03-21
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Raport 6/2011, 2011-03-25
Deklaracja wypłaty dywidendy.

Raport 7/2011, 2011-03-25
Projekt zmiany statutu.

Raport 8/2011, 2011-03-29
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport 9/2011, 2011-03-29
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 10/2011, 2011-03-29
Deklaracja wypłaty dywidendy.

Raport 11/2011, 2011-04-29
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 12/2011, 2011-04-29
Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Raport 13/2011, 2011-04-29
Wypłata dywidendy.

Raport 14/2011, 2011-05-04
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Raport 15/2011, 2011-05-04
Zmiana praw z papierów wartościowych.

Raport 16/2011, 2011-05-05
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.

Raport 17/2011, 2011-05-23
Wybór biegłego rewidenta.

Raport 18/2011, 2011-05-24
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport 19/2011, 2011-06-03
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

Raport 20/2011, 2011-06-08
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta i zmiana statutu.

Raport 21/2011, 2011-06-08
Asymilacja akcji.

Raport 22/2011, 2011-07-29
Korekta raportu rocznego za 2010 rok.

Raport 23/2011, 2011-08-08
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok.

Raport 24/2011, 2011-08-22
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r.

Raport 25/2011, 2011-09-19
Zmiana praw z papierów wartościowych.

Raport 26/2011, 2011-10-06
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta.

Raport 27/2011, 2011-10-06
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport 28/2011, 2011-10-21
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

Raport 29/2011, 2011-10-24
Asymilacja akcji.

Raport 30/2011, 2011-11-03
Żądanie zwołania NWZA.

Raport 31/2011, 2011-11-04
Projekt zmiany statutu.

Raport 32/2011, 2011-11-09
Zmiana praw z papierów wartościowych.

Raport 33/2011, 2011-11-14
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport 34/2011, 2011-11-14
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 35/2011, 2011-11-29
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport 36/2011, 2011-12-02
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta.

Raport 37/2011, 2011-12-08
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport 38/2011, 2011-12-13
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 39/2011, 2011-12-13
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport 40/2011, 2011-12-13
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12 grudnia 2011 r.

Raport 41/2011, 2011-12-14
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

Raport 42/2011, 2011-12-16
Asymilacja akcji.

Raport 43/2011, 2011-12-19
Zmiana praw z papierów wartościowych.

Raport 44/2011, 2011-12-27
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 45/2011, 2011-12-30
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raporty okresowe przekazane w 2011 r.:

2011-03-21 Raport roczny 2010
Raport roczny R 2010

2011-03-21 Skonsolidowany raport roczny 2010
Skonsolidowany raport roczny RS 2010

2011-05-09 Raport I/2011
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2011

2011-08-25 Raport I półrocze/2011
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

2011-11-14 Raport III/2011
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2011


Podstawa prawna: Art.65 ust.1 ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu