Raporty bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport bieżący nr: 12/2013

Data: 19 marca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianami), przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Oryginały wszystkich raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy
ul. Fortecznej 19 A.

Treść raportów dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.tell.pl.
W przypadku korygowanych raportów okresowych na stronie internetowej publikowane są wersje raportów uwzględniające dokonane korekty.

Raporty bieżące przekazane w 2012 r.:

Raport 1/2012, 2012-01-02
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 2/2012, 2012-01-05
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i zmiany statutu emitenta.

Raport 3/2012, 2012-01-09
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport 4/2012, 2012-01-09
Znaczne pakiety akcji.

Raport 5/2012, 2012-01-11
Zmiana praw z papierów wartościowych.

Raport 6/2012, 2012-01-25
Rejestracja akcji w KDPW S.A.

Raport 7/2012, 2012-01-26
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raport 8/2012, 2012-01-30
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta.

Raport 9/2012, 2012-02-01
Zmiana informacji poufnej.

Raport 10/2012, 2012-02-09
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

Raport 11/2012, 2012-02-14
Asymilacja akcji.

Raport 12/2012, 2012-03-20
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Raport 13/2012, 2012-04-18
Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 r.

Raport 14/2012, 2012-04-18
Projekt zmiany statutu.

Raport 15/2012, 2012-04-18
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport 16/2012, 2012-04-18
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 17/2012, 2012-05-11
Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 18/2012, 2012-05-17
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 19/2012, 2012-05-18
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 16 maja 2012 r.

Raport 20/2012, 2012-05-28
Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania.

Raport 21/2012, 2012-06-05
Wybór biegłego rewidenta.

Raport 22/2012, 2012-06-28
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta.

Raport 23/2012, 2012-07-06
Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta.

Raport 24/2012, 2012-07-06
Znaczne pakiety akcji.

Raport 25/2012, 2012-07-09
Raporty okresowe w 2012 roku – zmiana treści oświadczenia.

Raport 26/2012, 2012-07-09
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 27/2012, 2012-07-09
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 28/2012, 2012-07-10
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 29/2012, 2012-07-10
Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport 30/2012, 2012-07-12
Znaczne pakiety akcji.

Raport 31/2012, 2012-09-03
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport 32/2012, 2012-09-03
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 33/2012, 2012-09-13
Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 34/2012, 2012-09-20
Żądanie zwołania NWZA.

Raport 35/2012, 2012-09-28
Wypowiedzenie umów agencyjnych.

Raport 36/2012, 2012-10-02
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 37/2012, 2012-10-02
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 1 października 2012 r.

Raport 38/2012, 2012-10-03
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport 39/2012, 2012-10-03
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 40/2012, 2012-10-22
Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 41/2012, 2012-10-30
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport 42/2012, 2012-10-30
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29 października 2012 r.

Raport 43/2012, 2012-11-29
Zmiana statutu, umorzenie akcji.

Raport 44/2012, 2012-12-03
Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej ogłoszenia i przeprowadzenia oferty zakupu akcji.

Raport 45/2012, 2012-12-10
Oferta zakupu akcji spółki – rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji.

Raporty okresowe przekazane w 2012 r.:

Raport roczny 2011, 2012-03-20
Jednostkowy raport roczny R 2011

Skonsolidowany raport roczny 2011, 2012-03-20
Skonsolidowany raport roczny RS 2011

Raport I/2012, 2012-05-15
Raport kwartalny QSr I/2012

Raport I półrocze/2012, 2012-08-30
Raport półroczny PSr 2012

Raport III/2012, 2012-11-14
Raport kwartalny QSr III/2012


Podstawa prawna: Art.65 ust.1 ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podpisano: Rafał Stempniewicz