Raporty bieżące

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr: 50/2013

Data: 27 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że ustalona w uchwale nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 września 2013 r. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,00 zł, dzień dywidendy to 7 października 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy to 21 października 2013 r. Liczba akcji objętych dywidendą to 5.110.847, a wysokość dywidendy to 5.110.847,00 zł.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu