Raporty bieżące

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr: 18/2010

Data: 27 kwietnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że ustalona w uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1,00 zł, dzień dywidendy to 14 maja 2010 r., a dzień wypłaty dywidendy to 31 maja 2010 r. Liczba akcji objętych dywidendą to 6.309.623, a wysokość dywidendy to 6.309.623 zł (w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne spółki).


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu