Raporty bieżące

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr: 30/2009

Data: 1 lipca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2009, informuje, że ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,50 zł, dzień dywidendy to 1 września 2009 r., a dzień wypłaty dywidendy to 15 września 2009 r. Na dzień przekazania niniejszego raportu dywidendą objętych jest 6.309.623 akcji, a łączna wysokość dywidendy to 3.154.811,50 zł. Liczba akcji objętych dywidendą, jak i łączna wysokość dywidendy może ulec zmianie z uwagi na trwający proces skupu akcji własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu