Raporty bieżące

Wypowiedzenie umów agencyjnych

Raport bieżący nr: 1/2011

Data: 17 stycznia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że powziął wiadomość o wypowiedzeniu przez PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operatora sieci Orange, części umów agencyjnych łączących emitenta z PTK, a dotyczących działalności prowadzonej przez emitenta w sieci salonów Orange (umowy agencyjnej POS i umowy agencyjno-franchisingowej).

Wskazane wyżej wypowiedzenia stanowią element przyjętego przez PTK, wcześniej zapowiadanego, trybu modyfikacji zasad współpracy z siecią agencyjną i dotyczą wszystkich agentów Operatora.

Przed złożeniem wypowiedzeń Operator przedstawił emitentowi projekt nowej Umowy Agencyjnej POS, która ma zastąpić obydwie wypowiedziane umowy, a Zarząd emitenta przesłał do PTK uwagi do tego projektu. W ocenie Zarządu brak jest jakichkolwiek zagrożeń dla zapewnienia ciągłości współpracy emitenta z Operatorem.

Zgodnie z oświadczeniem PTK skierowanym do emitenta wraz z wypowiedzeniami, również intencją Operatora jest zawarcie nowej umowy agencyjnej niezwłocznie, przed upływem okresu wypowiedzenia. Nowa Umowa Agencyjna POS zastąpi umowy dotychczasowe, wobec czego emitent nie przewiduje żadnych, w szczególności niekorzystnych, skutków finansowych wynikających z dokonanych przez Operatora wypowiedzeń.

Złożone przez PTK oświadczenia o wypowiedzeniu skutkują rozwiązaniem umów agencyjnych z dniem 30 kwietnia 2011 r.

O zawarciu nowej umowy agencyjnej dotyczącej salonów Orange emitent niezwłocznie poinformuje w odrębnym raporcie.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu