Raporty bieżące

Wypowiedzenie umów agencyjnych

Raport bieżący nr: 35/2012

Data: 28 września 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, o wypowiedzeniu przez PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operatora sieci Orange, umów agencyjnych łączących emitenta z PTK, a dotyczących działalności prowadzonej przez emitenta w sieci salonów sprzedaży Orange i poprzez Konsultantów Klientów Biznesowych.

Wskazane wyżej wypowiedzenia stanowią element przyjętego przez PTK, wcześniej zapowiadanego, trybu modyfikacji zasad współpracy z siecią agencyjną i dotyczą wszystkich agentów Operatora.

Przed złożeniem wypowiedzeń Operator przedstawił emitentowi projekt nowej Umowy Agencyjnej ORANGE, która ma zastąpić obydwie wypowiedziane umowy, a Zarząd emitenta przesłał do PTK uwagi do tego projektu. Zarząd emitenta nie przewiduje, aby proces zastępowania dotychczasowych umów agencyjnych nową umową wpłynął na ciągłość współpracy emitenta z Operatorem.

Ponieważ nowa Umowa Agencyjna ORANGE zastąpi umowy dotychczasowe, emitent nie przewiduje również żadnych, w szczególności niekorzystnych, skutków finansowych wynikających z dokonanych przez Operatora wypowiedzeń.

Złożone przez PTK oświadczenia o wypowiedzeniu skutkują rozwiązaniem umów agencyjnych z dniem 31 grudnia 2012 r.

O zawarciu nowej umowy agencyjnej emitent niezwłocznie poinformuje w odrębnym raporcie.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu