Raporty bieżące

Wypowiedzenie umów łączących CONNEX Sp. z o.o. z P4 Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 3/2010

Data: 27 stycznia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 ust. 1) pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2010 r. powziął wiadomość o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z dniem 26 stycznia 2010 roku, przez Operatora sieci PLAY – P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, Umowy Sub-dealerskiej z dnia 25 września 2007 roku oraz Umowy Sub-dealerskiej z dnia 27 czerwca 2008 roku, łączących CONNEX Sp. z o.o. (spółkę zależną emitenta) z P4 Sp. z o.o., a także o wypowiedzeniu przez P4 Sp. z o.o. z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia Umowy Dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2007 roku łączącej CONNEX Sp. z o.o. z P4 Sp. z o.o.

Wraz z rozwiązaniem w/w Umów Sub-dealerskich rozwiązaniu uległy także Porozumienia dodatkowe dotyczące prowadzenia punktów SIS – AKS oraz punktów MiniPOS.

P4 Sp. z o.o. wskazała jako przyczynę wypowiedzenia w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia Umów Sub-dealerskich z dnia 25 września 2007 roku
oraz z dnia 27 czerwca 2008 roku naruszenie przez Connex Sp. z o.o. zasady rzetelności
i lojalności przy wykonywaniu tych Umów, poprzez nieinformowanie P4 Sp. z o.o. o istotnych
okolicznościach mających znaczenie dla ochrony jej praw i zabezpieczenia interesów.

Na skutek doręczonych wypowiedzeń Spółka CONNEX Sp. z o.o. zaprzestaje sprzedaży produktów i usług Operatora sieci PLAY – P4 Sp. z o.o.


Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu