Raporty bieżące

Wyrażenie zgody przez Prezesa UOKiK na koncentrację

Raport bieżący nr: 28/2024

Data: 5 czerwca 2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2024 r., powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką („Koncentracja”) wskutek zamierzonego wykonania zobowiązań wynikających z zawartego w dniu 29 kwietnia 2024 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej (…) pomiędzy Spółką i jej 11 akcjonariuszami, w tym m.in. z Neo Fund 1 sp. z o.o., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A. i Silquern S.à r.l. („Porozumienie”), mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW po przeprowadzeniu procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych („Proces”), w szczególności w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż 489.514 akcji Spółki reprezentujących 5,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a które znajdują się w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy Spółki („Wezwanie”); o zawarciu Porozumienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2024, a o rozpoczęciu Procesu – w raporcie bieżącym nr 11/2024. Stosowne, wymagane przez art. 77a ust. 4 ww. ustawy, zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia Wezwania zostało w dniu 29 kwietnia 2024 r. opublikowane w serwisie PAP (https://biznes.pap.pl/).

Zgoda Prezesa UOKiK na Koncentrację została wydana na rzecz spółki pod firmą NEO Investments S.A., jako spółki, od której zależna jest, będąca stroną Porozumienia, spółka Neo Fund 1 Sp. z o.o., posiadająca akcje Spółki uprawniające do 49,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W rezultacie nabycia, w ramach Procesu, akcji Spółki w liczbie powodującej, że łączny stan posiadania tych akcji przez strony Porozumienia osiągnie co najmniej 98,9% ogólnej liczby głosów, ulegnie zwiększeniu (ze względu na niemożność wykonywania prawa głosu z akcji własnych nabytych przez Spółkę, a następnie także możliwe ich umorzenie) udział w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób że Neo Fund 1 Sp. z o.o. – a pośrednio NEO Investments S.A. – uzyska większość głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu