Raporty bieżące

Wyrażenie zgody przez Prezesa UOKiK na koncentrację

Raport bieżący nr: 33/2021

Data: 12 lipca 2021

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2021 roku, powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką („Koncentracja”) wskutek zamierzonego wykonania zobowiązań wynikających z zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pomiędzy Spółką i jej 13 akcjonariuszami, w tym m.in. z Neo Fund 1 sp. z o.o., NEO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S. à r.l., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A., Silquern S.à r.l. („Porozumienie”), mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW po przeprowadzeniu procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w szczególności w drodze wezwania („Proces”); o zawarciu Porozumienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021, o rozpoczęciu Procesu – w raporcie bieżącym nr 22/2021, a o ogłoszeniu powyższego wezwania – w raporcie bieżącym nr 23/2021.

Zgoda Prezesa UOKiK na Koncentrację została wydana na rzecz spółki pod firmą NEO Investments S.A., jako spółki, od której zależne są dwie spółki będące stronami Porozumienia, posiadające obecnie akcje uprawniające łącznie do 42,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. Neo Fund 1 Sp. z o. o. (bezpośrednio zależna) oraz Neo BPO S.à r.l. (zależna pośrednio, poprzez Neo Fund 1 Sp. z o. o.). W rezultacie nabycia, w ramach Procesu, akcji Spółki w liczbie powodującej, że łączny stan posiadania tych akcji przez strony Porozumienia osiągnie co najmniej 98,1% ogólnej liczby głosów, wówczas  (ze względu na niemożność wykonywania prawa głosu z akcji własnych Spółki, a następnie także ich umorzenie) ulegnie zwiększeniu udział w głosach na walnym zgromadzeniu w ten sposób że powyższe spółki – a pośrednio NEO Investments S.A. – uzyskają większość głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu