Raporty bieżące

Żądanie zwołania NWZA

Raport bieżący nr: 30/2011

Data: 3 listopada 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że otrzymał od BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza emitenta reprezentującego 22,66% kapitału zakładowego, działającego na podstawie art.400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania przez Zarząd emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmować będzie w szczególności podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd emitenta podejmie niezwłocznie działania zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie – informacja poufna

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu