Raporty bieżące

Zakończenie negocjacji przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący nr: 19/2013

Data: 10 maja 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. Zarząd emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. powziął wiadomość o zakończeniu przez Euro-Phone Sp. z o.o. , spółkę zależną emitenta, negocjacji dotyczących nabycia przez Euro-Phone Sp. z o.o. udziałów w spółce Mobile MIX Sp. z o. o. Zgodnie z przekazaną emitentowi informacją strony prowadzące negocjacje doszły do wniosku, że zakres różnic istniejących pomiędzy nimi jest tak znaczący, że nie są w stanie dokonać ostatecznych uzgodnień w zakładanym terminie.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu