Raporty bieżące

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Raport bieżący nr: 25/2005

Data: 7 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa Subskrypcja


Rodzaj papieru wartościowego: Akcje Serii B
Seria: B
Data rozpoczęcia: 2005-09-26
Data zakończenia: 2005-10-07
Data przydziału papierów wartościowych: 2005-10-06
Liczba papierów wartościowych w ofercie: 350.000
Stopy redukcji w poszczególnych transzach: 74,93%
Liczba papierów wartosciowych, na które złożono zapisy: 611 481
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 350 000
Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 16 275 000,00
Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 895 098,30

TRANSZE

Nazwa transzy

Cena nabycia

Liczba osób, które
złożyły zapisy

Liczba osób, którym
przydzielono papiery
wartościowe

Transza Indywidualna

46,50

393

390

Transza Instytucjonalna

45,50

14

14

SUBEMITENCI

Nazwa subemitenta

Liczba objetych papierów
wartościowych

Faktyczna cena objecia
jednostki papieru
wartościowego

Wynagrodzenie subemitenta

Dom Maklerski BZ WBK

0

0,00

569 625,00

KOSZTY EMISJI

Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty

B

 

Rodzaj kosztu

Wartość

Sporządzenie i przeprowadzenie oferty

569 625,00

Sporządzenie prospektu emisyjnego

246 152,05

Promocja oferty

79 321,30

Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,56

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji akcji zostaną ujete w bilansie w pełnej wysokości jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.


Podstawa prawna: § 37 ust. 1 RO – zakończenie subskrypcji lub sprzedaży

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu