Raporty bieżące

Zawarcie Aneksu do Umowy związanej z finansowaniem Grupy OEX

Raport bieżący nr: 43/2021

Data: 4 listopada 2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 28 października 2020 roku Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2021 r., Emitent oraz wybrane spółki zależne zawarły z Santander Bank Polska S.A. Aneks do umowy kredytowej o Multilinię z dnia 28 października 2020 roku (dalej: „Aneks”).

Na podstawie zawartego Aneksu dostępność limitu kredytów w rachunku bieżącym i limitu na gwarancje została przedłużona do dnia 6 listopada 2022 roku. Łączna wartość ww. limitów nie uległa zmianie i wynosi 41.300.000 PLN. Inne istotne warunki umowy kredytowej o Multilinię z dnia 28 października 2020 roku nie uległy zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu