Raporty bieżące

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr: 4/2011

Data: 16 marca 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 pkt 1) pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2011 r. emitent zawarł umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest:

– objęcie za kwotę 1.287.000 zł udziałów stanowiących 30 % w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, dających prawo do 30% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki – w dniu zawarcia umowy inwestycyjnej,

– nabycie od dotychczasowych wspólników kolejnych udziałów za łączną kwotę 900.000 zł, stanowiących wraz z udziałami wcześniej objętymi 51% w kapitale zakładowym i dających prawo do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – do dnia 31 stycznia 2012 r.

Spółka ta jest liderem rynku prezentów i gadżetów, prowadzącym pod marką Toys4Boys sieć 8 sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz sklep internetowy. Uzupełniająco, Toys4Boys.pl prowadzi sprzedaż hurtową oraz sprzedaż B2B w zakresie prezentów i gadżetów. W roku 2010 przychody Spółki przekroczyły 7 mln zł., a zysk operacyjny 0,3 mln zł.

Emitent zakłada, że dzięki wykorzystaniu efektów synergii i wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu i rozwijaniu sieci sklepów, Toys4Boys w ciągu półtora roku powiększy sieć sklepów do 25, pozostając jednocześnie liderem w sprzedaży internetowej.

Emitent zakłada osiągnięcie przez Toys4Boys.pl Sp. z o.o. w 2013 r. zysku stanowiącego
20 % zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta.

Zawarta transakcja jest przejawem rozszerzenia strategii dywersyfikacji źródeł przychodów emitenta, przy założeniu inwestycji w modele biznesowe zbliżone do podstawowego modelu działalności Grupy Tell, tj. prowadzenia wyspecjalizowanych sieci sklepów o niewielkich powierzchniach , zlokalizowanych głównie w galeriach handlowych. Jednocześnie, emitent planuje nadal umacniać swoją pozycję w obszarze dystrybucji usług telekomunikacyjnych, w szczególności komórkowych.


Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt.1) ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu