Raporty bieżące

Zawarcie umowy lokaty terminowej

Raport bieżący nr: 27/2005

Data: 7 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu7 października 2005 roku spółka zawarła z BZ WBK S.A. 2 Oddział w Poznaniu umowę lokaty negocjowanej o stałej stopie oprocentowania na poziomie  4,30% w skali roku. Przedmiotem lokaty jest kwota 16.275.000,00 PLN, pochodząca ze sprzedaży akcji z emisji akcji serii B, a czas trwania lokaty wynosi 14 dni. Umowa przewiduje sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego, w tym możliwość odnowienia lokaty oraz dopisania odsetek do kapitału, gdy okres umowny upłynie przed datą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

Wartość umowy w tys. zł:
16 275 000,00


Podstawa prawna: § 5 ust. 1  pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu