Raporty bieżące

Zawarcie umowy przedwstępnej przez OEX S.A. oraz pozostałych akcjonariuszy Divante S.A. dotyczącej sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym Divante S.A.

Raport bieżący nr: 49/2021

Data: 17 grudnia 2021

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2021 oraz 48/2021, informuje, że w wyniku realizowanego procesu przeglądu opcji strategicznych, w dniu 17 grudnia 2021 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o zawarciu z pozostałymi wspólnikami („Wspólnicy”) spółki Divante S.A. („Divante”) oraz Sappho Zweiundzwanzigste Holding GmbH z siedzibą w Linzu („Sappho”), podmiotem zależnym od Cloudflight GmbH z siedzibą w Monachium, umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym Divante na rzecz Sappho („Umowa”). Na podstawie Umowy, Sappho zobowiązała się nabyć 100% akcji w Divante, a Spółka oraz Wspólnicy zobowiązali się je sprzedać. Spółka posiada 51,03% akcji w kapitale zakładowym Divante.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, wstępna cena za 100% akcji w Divante wynosić będzie 175.069.990,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem możliwej korekty ceny sprzedaży w powiązaniu z wartością długu netto oraz kapitału obrotowego Divante zweryfikowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku, obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Ponadto, na warunkach określonych w Umowie, Spółce oraz Wspólnikom przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie (earn-out), płatne w odpowiedniej proporcji do sprzedawanych akcji w kapitale zakładowym Divante, w przypadku przekroczenia przez Divante w roku kalendarzowym 2021 określonego poziomu znormalizowanego zysku EBITDA. Maksymalna wysokość ewentualnego dodatkowego, łącznego wynagrodzenia należnego Spółce oraz Wspólnikom wynosi 85.333.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).

 

W ramach Umowy, Spółka i Wspólnicy zobowiązali się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Divante, w zakresie szczegółowo opisanym w Umowie, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy ostatecznej. Umowa jest bezwarunkowa, a postanowienia Umowy, w tym odnoszące się do złożonych zapewnień, zabezpieczeń czy zasad odpowiedzialności nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w umowach tego typu.

 

Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność 100% akcji w kapitale zakładowym Divante planowane jest na styczeń 2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Tomasz Kwiecień  – Członek Zarządu