Raporty bieżące

Zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący nr: 13/2015

Data: 24 kwietnia 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.1382), informuje o zawarciu w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez Euro-Phone sp. z o.o. – spółkę zależną emitenta z Transactor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy przeniesienia praw i przyszłych obowiązków wynikających z umów przedstawicielskich i umów o współpracy zawartych przez Transactor sp. z o.o., w oparciu o które Transactor sp. z o.o. zbudowała sieć sprzedaży usług telefonii komórkowej i dystrybucji telefonów komórkowych i osprzętu, w ramach umowy dystrybucyjnej zawartej z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile Polska S.A. Spełnione zostały warunki wskazane w ofercie złożonej przez Euro-Phone sp. z o.o. w dniu 20 marca 2015 r. i umowa została zawarta w brzmieniu określonym w załączniku do oferty, opisanej w raporcie nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu