Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 1/2013

Data: 4 stycznia 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 28 września 2012 r., Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony (emitenta, PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operatora sieci Orange i Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie) Umowę Agencyjną „ORANGE”. Zawarta umowa obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. i zastępuje umowy dotychczas łączące emitenta z operatorem, o których wypowiedzeniu emitent informował we wskazanym na wstępie raporcie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest zawieranie i aneksowanie przez emitenta, w imieniu i na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A., umów o świadczenie przez te podmioty usług telekomunikacyjnych, a także świadczenie innych usług, w tym w szczególności zawieranie z klientami w imieniu własnym umów sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów.

Wynagrodzenie należne emitentowi za wykonanie czynności określonych w umowie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe i premie, uzależnione miedzy innymi od poziomu realizacji planów sprzedaży i kategorii salonów sprzedaży. Istotne warunki umowy, w tym jej warunki finansowe, w ocenie emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W umowie przewidziano zobowiązanie emitenta do zapłaty kary umownej:
– w wysokości 500.000 zł za każdorazowe naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PTK Centertel Sp. z o., Telekomunikacji Polskiej S.A. lub innych przedsiębiorców wskazanych przez te podmioty, których usługi lub towary oferować będzie emitent w ramach wykonywania umowy, a także naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej;
– w wysokości 100.000 zł za każdorazowe naruszenie wskazanych postanowień umowy dotyczących wyłączności i ograniczenia działalności konkurencyjnej.

Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PTK Centertel Sp. z o.o. lub Telekomunikację Polską S.A. odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi szacunkowa wartość przedmiotu umowy w czasie 5 lat, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu