Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 3/2011

Data: 25 lutego 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r., Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał podpisaną przez obie strony (emitenta i PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operatora sieci Orange) Umowę Agencyjną Salony Sprzedaży Orange. Zawarta umowa obowiązuje od dnia 1 lutego 2011 r. i zastępuje umowy dotychczas łączące emitenta z operatorem, o których wypowiedzeniu emitent informował we wskazanym na wstępie raporcie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest zawieranie i aneksowanie przez emitenta, w imieniu i na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A., umów o świadczenie przez te podmioty usług telekomunikacyjnych, a także świadczenie na rzecz PTK Sp. z o.o. innych usług, w tym w szczególności zawieranie z klientami w imieniu własnym umów sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów.

Wynagrodzenie należne emitentowi za wykonanie czynności określonych w umowie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe i premie, uzależnione miedzy innymi od poziomu realizacji planów sprzedaży i kategorii salonów sprzedaży. Istotne warunki umowy, w tym jej warunki finansowe, w ocenie emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W umowie przewidziano zobowiązanie emitenta do zapłaty kary umownej:
– w wysokości dziesięciokrotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia lub w wysokości 100.000 zł (w zależności od tego, która z powyższych kwot będzie wyższa) za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy dotyczących ograniczenia działalności konkurencyjnej,
– w wysokości 500.000 zł za każdorazowe naruszenie nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PTK Centertel Sp. z o. lub Telekomunikacji Polskiej S.A. lub naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej,
– w wysokości 250.000 zł w przypadku każdorazowego naruszenia zobowiązania do nieoferowania, w związku z wykonywaniem umowy, innych towarów i usług niż określone w umowie,
– w wysokości 250.000 zł za każdy przypadek naruszenia przez członków zarządu emitenta i jego sub-agentów, ich prokurentów i pełnomocników oraz pełnomocników handlowych oraz sub-agentów, zakazu uczestniczenia w podmiotach gospodarczych będących agentami innego niż PTK Centertel Sp. z o.o. operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej lub samym operatorem.

Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PTK Centertel Sp. z o.o. odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi szacunkowa wartość przedmiotu umowy w czasie 5 lat, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu