Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr: 20/2008

Data: 30 czerwca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 r. powziął wiadomość o zawarciu w dniu 27 czerwca 2008 roku przez Connex Sp. z o.o., spółkę zależną emitenta, zwaną dalej Dealerem, z Germanos Polska Sp. z o.o. (dalej Germanos) umowy sub-dealerskiej dotyczącej zawierania przez Dealera w imieniu P4 Sp. z o.o. – operatora sieci Play (dalej P4), umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej Umowa). Ponadto Dealer na podstawie Umowy będzie we własnym imieniu i na własne ryzyko prowadził sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego (w szczególności telefonów komórkowych) i akcesoriów.
Dealer w ramach Umowy będzie działał w ramach autoryzowanych punktów sprzedaży, w których będzie oferował wyłącznie produkty i usługi wprowadzane do sprzedaży na podstawie Umowy, w szczególności usługi telekomunikacyjne P4.
Niezależnie od zawarcia Umowy Dealer nadal równolegle współpracuje z Germanos na podstawie umowy zawartej w dniu 25 września 2007 r. (raport bieżący nr 38/2007), a dotyczącej prowadzenia punktów sprzedaży, w których mogą być oferowane również produkty lub usługi innych niż P4 operatorów telekomunikacyjnych.
Za świadczone na podstawie Umowy usługi Dealer uprawniony jest do wynagrodzenia w postaci prowizji uzależnionej od rodzaju usług i kategorii autoryzowanego punktu sprzedaży oraz do wynagrodzenia dodatkowego za wykonanie planu sprzedaży ustalanego przez Germanos.

Umowa sub-dealerska została zawarta na czas nieokreślony.

W Umowie przewidziano zobowiązanie Dealera do zapłaty kar umownych. Potencjalna wysokość kar może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości umowy lub równowartość 200.000 euro, w przypadku kar za naruszenie przez Dealera postanowień Umowy dotyczących:
– udzielania przez Dealera dalszych pełnomocnictw i uzyskiwania autoryzacji,
– zgodnego z Umową działania dalszych pełnomocników,
– sprzedaży produktów i usług wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, przez autoryzowanych pracowników,
– posługiwania się udostępnionymi Dealerowi w ramach Umowy znakami towarowymi i innymi oznaczeniami,
– przygotowania autoryzowanych punktów sprzedaży w pełnej gotowości do sprzedaży, w liczbie i terminie ustalonym przez Strony,
– ochrony informacji, w tym danych osobowych,
– ograniczeń dotyczących źródeł pozyskiwania produktów lub usług w celu realizacji Umowy.
Za każdy przypadek powyższych naruszeń Dealer zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 100.000 zł.
Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Germanos do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania Umowy za znacząca stanowi szacunkowa wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych TELL S.A.. Dealer planuje do końca 2008 r. otworzyć w ramach Umowy ok.30 autoryzowanych punktów sprzedaży.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu