Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 36/2008

Data: 17 września 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 17 września 2008 r. powziął wiadomość o zawarciu przez ETI Sp. z o.o., spółkę zależną emitenta, z Bankiem DnB NORD Polska S.A. (dalej: Bank) umowy o długoterminowy kredyt inwestycyjny. Na podstawie tej umowy Bank udzielił ETI Sp. z o.o. kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu sieci sklepów, o którym mowa w raporcie bieżącym 15/2008 z dnia 29 maja 2008 r.. Spłata kredytu nastąpi w równych miesięcznych ratach, termin ostatecznej spłaty kredytu został określony na dzień 30 września 2013 r. ETI Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapłacenia Bankowi odsetek według stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę 1,2 punktu procentowego w stosunku rocznym, ponadto ETI Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapłacenia Bankowi jednorazowo prowizji przygotowawczej w wysokości 0,3 % kwoty kredytu. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią: udzielone przez ETI Sp. z o.o. nieodwołalne pełnomocnictwo do obciążania rachunku bieżącego i innych jej rachunków prowadzonych przez Bank kwotami wszelkich wierzytelności wynikających z umowy, gwarancja korporacyjna udzielona przez emitenta, zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale ETI Sp. z o.o.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu