Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 40/2008

Data: 21 października 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 20 października 2008 r. między Krzysztofem Januszkiewiczem (dalej Sprzedającym) a TELL S.A. (dalej Kupującym) została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Impol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która jest związana z Polkomtel S.A. umową agencyjną , na mocy której zarządza siecią sprzedaży usług Polkomtel S.A. obejmującą nie mniej niż 40 sklepów oraz sieć 16 handlowców.
Cena sprzedaży udziałów została ustalona na kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), z następującymi zastrzeżeniami:
– w razie otrzymania przez Impol Sp. z o.o. od Polkomtel S.A. prowizji za okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży udziałów, wyższej od ustalonej kwoty bazowej, cena sprzedaży ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu, jednak nie więcej niż o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
– Kupujący wyraża gotowość przekazania Sprzedającemu kwoty stanowiącej równowartość dywidendy za rok 2008.
Strony postanowiły, że zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem możliwości automatycznego przedłużenia tego terminu o trzy miesiące w przypadku trwania procedur przed Polkomtel S.A. lub Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK), pod warunkiem, że w terminie do zawarcia umowy przyrzeczonej spełnione zostaną łącznie następujące warunki zawieszające:
– Kupujący otrzyma oświadczenie Polkomtel S.A. o zrzeczeniu się przysługującego Polkomtel S.A. na mocy umowy agencyjnej łączącej go z Impol Sp. z o.o., prawa do rozwiązania tej umowy bez wypowiedzenia na wypadek zbycia udziałów w tej spółce na rzecz TELL S.A.
– Prezes UOKiK wyrazi zgodę na dokonanie koncentracji lub upłynie ustawowy termin na wydanie przez Prezesa UOKiK takiej zgody, wniesienie zastrzeżeń lub nałożenie jakichkolwiek warunków lub Prezes UOKiK wyda postanowienie, że jego zgoda na zawarcie umowy nie jest wymagana,
– przeprowadzone przez Kupującego standardowe badanie przedakwizycyjne potwierdzi zapewnienia Sprzedającego co do stanu faktycznego i prawnego Impol Sp. z o.o., prawidłowość i rzetelność ksiąg handlowych i sprawozdań finansowych, prowadzenie przez Impol Sp. z o.o. działalności zgodnie z prawem i nie wykaże ryzyka, które w przyszłości mogłoby skutkować istotnym spadkiem wartości nabywanych udziałów.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej w wyznaczonym terminie przez którąkolwiek ze Stron, mimo spełnienia się wszystkich przewidzianych w umowie przedwstępnej warunków, Strona uchylająca się będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nie zwalnia z obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy przedwstępnej w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10 % kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu