Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 24/2007

Data: 29 maja 2007

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 29 maja 2007 r. Connex Sp. z o.o., spółka zależna TELL S.A. (dalej: Dystrybutor), zawarła z P4 Sp. z o.o. – operatorem sieci Play (dalej P4) umowę dystrybucyjną dotyczącą prowadzenia sprzedaży produktów asortymentu pre-paid, w szczególności zestawów startowych i kart doładowujących, przeznaczonych do korzystania z usług telekomunikacyjnych P4.
Umowa dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie Dystrybutora stanowi rabat udzielany przez P4 od ceny produktów.
W umowie nie zastrzeżono kar umownych.
Jako warunek podjęcia współpracy w ramach umowy zostało wskazane:
– zawarcie przez Dystrybutora umowy z Partnerem Logistycznym wskazanym przez P4 na sprzedaż produktów (co nastąpiło w dniu 12 lutego 2007 r.),
oraz
– przyznanie Dystrybutorowi przez P4 limitu kredytowego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi szacunkowa wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych TELL S.A.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu