Raporty bieżące

Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr: 48/2013

Data: 27 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła otrzymaną w dniu 27 września 2013 roku, korespondencję dotyczącą zamiaru zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 września 2013 r. kandydatur p. Jerzego Motz oraz p. Tomasza Słowińskiego na Członków Rady Nadzorczej emitenta, wraz z curriculum vitae i oświadczeniami złożonymi przez kandydatów.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu