Raporty bieżące

Zmiana informacji poufnej

Raport bieżący nr: 9/2012

Data: 1 lutego 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 56 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), w nawiązaniu do raportu nr 4/2011 z dnia 16 marca 2011 r., Zarząd Tell S.A. informuje, że w terminie przewidzianym w umowie inwestycyjnej (do dnia 31 stycznia 2012 r.) emitent nie skorzystał z opcji nabycia od wspólników spółki Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku kolejnych udziałów, które wraz z już posiadanymi udziałami stanowiłyby 51% kapitału zakładowego tej spółki. Taka decyzja została podjęta z uwagi na spodziewany w najbliższym czasie spadek popytu na asortyment oferowany przez spółkę, co z kolei nie pozwoli na osiągnięcie zakładanych wcześniej celów rozwojowych. Emitent nadal pozostaje wspólnikiem Toys4Boys.pl Sp. z o.o. posiadającym 30% udziałów w jej kapitale zakładowym.


Podstawa prawna: art.56 ust.5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu