Raporty bieżące

Zmiana praw z papierów wartościowych

Raport bieżący nr: 5/2012

Data: 11 stycznia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 r., w związku z treścią art.334 §2 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych emitenta na akcje na okaziciela. Zgodnie z prośbą akcjonariusza 50.625 akcji imiennych serii A zostało zamienionych na akcje na okaziciela. Akcje podlegające zamianie były uprzywilejowane co do głosu; na każdą przypadały dwa głosy. W wyniku zamiany uprzywilejowanie to wygasło. Po dokonaniu zamiany ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta to 8.014.373 głosów (osiem milionów czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy). W wyniku zamiany akcji wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 1.261.924,60 zł.

Treść uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji:

UCHWAŁA NR 2/01/2012
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Działając na podstawie §20 ust.1 i §21 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, w związku z treścią art.334 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:
1. W związku z przedstawioną przez akcjonariusza prośbą o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd postanawia dokonać zamiany 50.625 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A posiadanych przez pana Pawła Turno, na akcje na okaziciela.
2. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu