Raporty bieżące

Zmiana Regulaminu Programu Opcji

Raport bieżący nr: 30/2008

Data: 12 sierpnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.56 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianą) Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2008 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą w dniu 5 sierpnia 2008 r. uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Opcji. Uchwała ta została podjęta zgodnie z upoważnieniem zawartym w §2 uchwały nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2008 r., zmieniającej warunki realizacji programu opcji w związku z dokonanym podziałem akcji spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.5 Ustawy o ofercie-aktualizacja informacji

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu