Raporty bieżące

Zmiana statutu, umorzenie akcji

Raport bieżący nr: 43/2012

Data: 29 listopada 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) i pkt.12) oraz §38 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 29 listopada 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 listopada 2012 r., na podstawie którego w dniu 22 listopada 2012 r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 października 2012 r. dotyczące umorzenia akcji własnych i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego emitenta.
Zarejestrowane umorzenie akcji dotyczy 631.593 akcji, w tym 460.947 akcji zwykłych na okaziciela i 170.646 akcji imiennych, które Spółka nabyła po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję, w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (umorzenie dobrowolne). Umorzonym akcjom odpowiada 802.239 głosów .
Po zarejestrowaniu zmian kapitał zakładowy emitenta wynosi 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 1.534.104 (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto cztery) akcje
imienne uprzywilejowanych serii A,
b) 4.143.926 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału, to 7.212.134 (siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy sto trzydzieści cztery).

W załączeniu zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i wprowadzonych zmian, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu; Stanisław Górski – Członek Zarządu